Avís Legal

Titular del lloc web www.codinaesteve.com 
Rosa Codina-Esteve pintora Artista 

Accés i ús dels continguts de la present pàgina.
El present espai d’internet està exclusivament dedicat a donar a conèixer i facilitar la informació cultural didàctica i artística sobre la vida, l’obra i les activitats de Rosa Codina-Esteve a fi que la mateixa sigui accessible al públic en general amb finalitats culturals, educatius, i/o científic artístics.

Presentació
Sense perjudici del que es disposa en la vigent Llei de Propietat Intel·lectual, s’entenen expressa i ímplicitamente permesos aquells usos de qualsevol dels continguts del present espai accessible des d’internet que es corresponguin amb finalitats particulars i no lucratius conseqüents a la pròpia finalitat cultural, educacional i científic artística d’aquest. Els particulars que realitzin qualsevol d’aquests usos assumeixen a més del compliment de les obligacions que derivin de la Llei, o els bons usos i costums, l’obligació d’indicar: 1.-que els continguts o la informació que utilitzin ha estat recaptada de la present pàgina d’internet indicant la seva ubicació (http://www.codinaesteve.com), 2.-l’exacta titularitat dels drets d’autor dels continguts utilitzats, 3.-incloure la llegenda �Codina-Esteve; 4.-informar, si escau, de l’ús que es realitzarà de la informació, i, fer arribar una còpia de l’article artístic, científic i/o cultural, que es pretengui publicar a qualsevol dels mitjans expressats a l’inici del present avís legal, i; 5.-assumir la responsabilitat de qualsevol ús indegut de la informació recaptada de la present pàgina amb expressa exhoneración al titular d’aquesta. 

Qualsevol acte d’explotació, difusió i/o comunicació pública, així com qualsevol ús lucratiu, directe o indirecte, i/o comercial, de qualsevol dels continguts que integren la present pàgina queda expressament prohibit sense autorització expressa prèvia i escrita dels seus titulars, els qui quedaran plenament legitimats per a interposar quantes accions legals penals i civils els assisteixin contra aquells que infringeixin la present prohibició. 

Així mateix queda expressament prohibida sense la citada autorització prèvia i per escrit: la incorporació per qualsevol mitjà (framing, in linelinking…) de la present pàgina o de qualsevol dels seus elements o continguts en bases de dades, en altres pàgines d’internet o la seva difusió telemàtica en qualsevol mitjà. 

La sol·licitud d’autorització prèvia per als usos definits en l’anterior paràgraf es realitzarà mitjançant comunicació per escrit al correu electrònic codinaesteve1@*gmail. Aquesta sol·licitud s’entendrà expressament denegada si no s’obté una resposta en el termini de 20 dies hàbils des de la seva recepció. 

Drets de propietat intel·lectual. 

Tots els drets de propietat intel·lectual de tots els continguts de la present pàgina web corresponen a Codina-Esteve, amb l’única excepció d’aquells en els quals expressament consti indicat el contrari. 

Privacitat de Dades. 

La present pàgina web compta amb un apartat denominat contacte en el qual els visitants que ho desitgin poden facilitar les seves dades personals de contacte mitjançant la introducció dels mateixos en els corresponents apartats. Queda expressament entès que les dades facilitades han de ser propis i veraços, i així mateix que la seva introducció en aquest apartat suposa expressament l’autorització del visitant perquè els mateixos s’incloguin en un fitxer automatitzat de dades propietat del titular de la present pàtina que té com a principal finalitat la de poder informar de les activitats artístiques, exposicions, projectes, o qualsevol altra informació o activitat rellevant relacionada amb Rosa Codina-Esteve, o qualsevol dels artistes afins a aquest, segons el seu criteri, mitjançant correu postal o correu electrònic. 

L’accés, modificació i cancel·lació de les dades facilitades pot realitzar-se així mateix mitjançant comunicació remesa i identificada pel seu titular a través de correu electrònic dirigit a codinaesteve1@gmail.com 

La baixa de la subscripció dels correus de notificacions sobre activitats, projectes, exposicions i altres comunicacions que puguin remetre’s es podrà realitzar bé de la manera indicada en el paràgraf anterior, bé mitjançant contestació a qualsevol d’aquests correus electrònics mitjançant la pulsació de l’enllaç que figura al final del mateix amb el text ressaltat. Desig que em donin de baixa de les notificacions per correu electrònic. 

Seguretat de les dades. 

S’informa els visitants i usuaris de la pàgina que s’han fet prendre les mesures necessàries per a salvaguardar les dades contingudes en el fitxer de dades i evitar la seva alteració, pèrdua o substracción, dins dels paràmetres habituals que permet la pròpia configuració d’internet. Queda expressament entès que l’usuari visitant coneix i accepta les limitacions pròpies d’internet i que exonera de tota mena de responsabilitat de qualsevol incidència que sobre aquest tema pugui produir-se, per fallades d’internet, limitacions dels sistemes que integren el mateix, activitats malintencionades de tercers, causes fortuïtes i/o qualsevol altra causa o activitats no consentida expressament pel titular i/o altres responsables de la present pàgina.